نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. فناوری اطلاعات و سرمایه اجتماعی در عرصه بین المللی

دوره 40، شماره 1، پاییز 1389

بهرام مستقیمی؛ نسیم السادات واسعی زاده


2. در باب تعریف بحران در نظام بین المللی

دوره 33، شماره 0، زمستان 1373

بهرام مستقیمی