انقلاب اسلامی‘تجدید حیات اسلام ونظریة برخورد تمدن ها

نویسنده

چکیده

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران خون تازه ای در پیکرة امت اسلامی به جریان انداخته و حیات جدیدی به جهان اسلام بخشیده است. امروزه‘ تجدید حیات اسلام به بحث انگیزترین و قابل توجه ترین موضوع در عرصة سیاست جهانی تبدیل شده و بخش قابل ملاحظه ای از ادبیات سیاسی جهان‘ به ویژه غرب‘ را به خود اختصاص داده است. متفکرین و پژوهشگران حوزة سیاست جهانی هر یک از منظری به این تحول نگریسته و نظریه های متعدد و متعارضی را در این زمینه عرضه کرده اند. یکی از مهم ترین این نظریه ها‘ که ارتباط مستقیمی با جریان تجدید حیات اسلام دارد‘ نظریة برخورد تمدن های سامؤئل هانتینگتون است که در آن تمدن اسلامی به عنوان یکی از بازیگران اصلی عرصة سیاست و تحولات جهانی و جدی ترین تهدید نسبت به تمدن غرب در دهه های آینده مطرح شده است. فرضیة ما در نوشتة حاضر این است که منشأ اصلی و اولیة نظریه برخورد تمدن ها‘ همانا خوداسلام است که به عنوان یک نیروی جهانی در جوامع اسلامی حیات دوباره یافته و نگرش ها و ارزشهای غربی‘ لیبرال دموکراسی و مجموعة تمدن مادی غرب را به گونة تعیین کننده ا به مبارزه فراخوانده است.

کلیدواژه‌ها