نمایه نویسندگان

ا

پ

ج

  • جندقی، دکتر غلامرضا تحلیل ممیزی عوامل مؤثر بر ترک اعتیاد در معتادان خود معرف منطقة جنوب تهران در سال 1378 [دوره 52، شماره 0، 1380]

ح

ش

ع

  • عالی، دکتر وحید تحلیل ممیزی عوامل مؤثر بر ترک اعتیاد در معتادان خود معرف منطقة جنوب تهران در سال 1378 [دوره 52، شماره 0، 1380]

ک

م

  • موثقی، دکتر سید احمد بررسی تجربة نوسازی فرهنگی و سیاسی در ترکیه در فاصلة سال های1950-1920 [دوره 52، شماره 0، 1380]
  • موسوی، دکتر سید فضل الله گزارش جلسه کاری کمیته حقوق اسلامی و حقوق بین الملل «انجمن حقوق بین الملل» شصت ونهمین کنفرانس (لندن - سال 2000) [دوره 52، شماره 0، 1380]

و