دوره و شماره: دوره 62، شماره 0 - شماره پیاپی 512، زمستان 1382 
4. ثبوت و اثبات

دکتر منوچهر توسلی جهرمی