دوره و شماره: دوره 43، شماره 0 - شماره پیاپی 781، فروردین 1378