نویسنده = دکتر داود فیرحی
تعداد مقالات: 5
1. دولت – شهر پیامبر (ص)

دوره 73، شماره 0، مهر 1385

دکتر داود فیرحی


2. شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران

دوره 67، شماره 0، فروردین 1384

دکتر داود فیرحی


3. روش شناسی اندیشه سیاسی ابن رشد

دوره 63، شماره 0، فروردین 1383

دکتر داود فیرحی


4. شیعه و مسئله مشروعیت بین نظریه و نص

دوره 57، شماره 0، مهر 1381

دکتر داود فیرحی


5. دولت اسلامی و تولیدات فکر دینی

دوره 51، شماره 0، فروردین 1380

دکتر داود فیرحی