نویسنده = دکتر حمیرا مشیرزاده
بازبینی نظریه انتقادی در روابط بین الملل

دوره 67، شماره 0، فروردین 1384

دکتر حمیرا مشیرزاده


گفتگوی تمدنها از منظر سازه انگاری

دوره 63، شماره 0، فروردین 1383

دکتر حمیرا مشیرزاده


جنبش زنان و مفاهیم بنیادین سیاست

دوره 59، شماره 0، فروردین 1382

دکتر حمیرا مشیرزاده