دوره و شماره: دوره 45، شماره 0 - شماره پیاپی 836، مهر 1378