دوره و شماره: دوره 42، شماره 0 - شماره پیاپی 1055، زمستان 1377