نویسنده = دکتر احمد نقیب زاده
شیعه و منازعات سیاسی در خاورمیانه

دوره 47، شماره 0، فروردین 1379

دکتر احمد نقیب زاده


تحولات نظامم حزبی در انگلستان

دوره 28، شماره 0، آذر 1371

دکتر احمد نقیب زاده