دوره و شماره: دوره 25، شماره 0 - شماره پیاپی 1161، زمستان 1369